WYDARZENIA

W dniu 16 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostródzie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu „Dom Polonii” w Ostródzie.  W zebraniu uczestniczyli  członkowie Koła oraz zaproszeni goście.
 Podczas nieobecności Prezesa Adama Schmidta  otwarcia zebrania dokonał   kol. Krzysztof Krześniak  witając obecnych Zastępcę Komendanta Powiatowego w Ostródzie PSP kpt. Rafała Napiórkowskiego, Z-cę D-cy JRG PSP w Ostródzie kpt. Grzegorza Różańskiego oraz wszystkich członków koła, którzy przybyli na zebranie. Minutą ciszy uczczono tych, których już wśród nas nie ma. Następnie zebranie przebiegało według następującego porządku:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności Koła za okres kadencji 2015-2018
 2. Złożenie sprawozdania finansowego.
 3. Uzyskanie absolutorium dla Zarządu za okres kadencji.
 4. Dokonanie wyboru władz koła oraz komisji rewizyjnej.
 5. Wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki.
 6. Uchwalenie programu działania na następną kadencję.
 7. Złożenie informacji z Plenarnego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie.
 8. Wolne wnioski
 9. Zabranie głosu przez zaproszonych gości.

Nowy Zarząd Koła  ukonstytuował się następująco:

 1. Adam Schmidt –  Prezes
 2. Krzysztof Krześniak –  V-ce Prezes
 3. Stanisław Jasiński – Skarbnik
 4. Dariusz Truszczyński  –  Sekretarz
 5. Waldemar Kułakowski  –  Członek
 6. Stanisław Gorzelewski  –  Członek
 7.  Sławomir Senkowski   – Członek

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:

 1. Mirosława Kwiatek   –  Przewodniczący
 2. Tomasz Nowakowski   –  Członek
 3. Andrzej Olszewik  – Członek

Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani: Adam Schmidt, Krzysztof Krześniak