PETYCJE

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie BIG KP PSP pod adresem:

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/index.php?id=645&id2=626

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 roku sposób składania i rozpatrywania petycji określa stawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195)

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
życia zbiorowego,
wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. W przypadku braku właściwości, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie będąca adresatem  petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
(Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe Petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu Organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób),
dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e – mail.
tytuł petycji,
wskazanie adresata petycji,
wskazanie podmiotu petycji,
uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów)
pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełniania braków  terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

1. listownie na adres:

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OSTRÓDZIE
ul. Jana Stapińskiego 19 C
14 – 100 Ostróda

2. doręczyć osobiście – w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie przy ul. Jana Stapińskiego 19 C w godzinach 7.30 – 15.30

3. za pośrednictwem ePUAP – adres strony intrentetowej www.epuap.gov.pl

4. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@kppsp.ostroda.pl z zaznaczeniem w tytule „Petycja”

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 roku stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.